Igre u nastavi nemačkog jezika


Igra u nastavi i usvajanju gradiva bilo koje vrste daleko je više od puke zabave. Pod maskom zabave bavimo se ozbiljnim procesom usvajanja novih sadržaja i primene novih konstukcija u jeziku. To je izuzetno metodičko sredstvo kojim se može prići svakom sadržaju na interesantan, ali i konstruktivan način i tako pomoći osobi koja usvaja sadržaj da ga primeni i van konteksta igre. Što je gradivo obimnije, to nam se pruža veća mogućnost kombinovanja jezičkih elemenata, samim tim i veći broj primenjivih iskaza u realnim situacijama

Igra nije primerena samo deci, naprotiv. Igra kao metodičko sredstvo primenjuje se bez razlike i sa odraslima. Često se u praksi susrećem sa predrasudama samih nastavnika o svrsishodnosti igre u nastavi sa odraslim polaznicima. Vrlo retko međutim nailazim na otpor odraslih polaznika da se prepuste učenju kroz igru. Naprotiv. Već prvi rezultati primene didaktičkih igara oslobađa svakoga od ustezanja, a posle već sve ide svojim tokom. Evo primera igre koja može biti primenjena i sa decom i sa odraslima:

Deutsch = English

Kartice sadrže reči koje su vrlo slične ili identične na engleskom i nemačkom jeziku. Zadatak je da se što je moguće brže pronađu parovi reči. Nakon toga uviđaju se sličnosti i razlike. Razlike mogu biti pravopisne, izgovorne, ali čak i značenjske. Npr. engleska reč "fast" na nemačkom ne znači "brzo" nego "skoro".

Igrajte se sa nama!

Spielt mit!


0 views

Copyright 2016 Aktuell - nemački jezički centar. Sva prava zadržana.